1. Algemeen

1.1 Onder DrankBeurs.nl wordt in deze algemene voorwaarden en op de website www.DrankBeurs.nl (de "Website") verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, DrankBeurs.nl B.V., statutair gevestigd in Amersfoort en kantoorhoudend te Ede, Nederland.

1.2 DrankBeurs.nl is ingeschreven in het Handelsregister te Amersfoort onder dossiernummer 30168507. Het BTW-nummer van DrankBeurs.nl luidt NL809668361B01

 

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DrankBeurs.nl als leverancier enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten zoals door DrankBeurs.nl middels de Website te koop aangeboden (de "Producten"). De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door DrankBeurs.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of niet afdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

 

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van DrankBeurs.nl zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten zoals op het moment van bestellen op de Website worden getoond.

3.2 Typefouten blijven te allen tijde voorbehouden.

 

4. Overeenkomst en facturering

4.1 De overeenkomst tussen DrankBeurs.nl en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de stappen van de bestelprocedure op de Website volledig heeft doorlopen en koper derhalve alle verplicht in te vullen gegevens aan DrankBeurs.nl heeft verzonden.

4.2 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier door DrankBeurs.nl is overeenkomst tussen DrankBeurs.nl en de koper onherroepelijk en kan deze niet meer door koper worden ontbonden. Niettegenstaande het voorgaande behoudt DrankBeurs.nl zich het recht voor om de overeenkomst met de koper binnen 24 uur na totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden met de verplichting tot terugbetaling van reeds ontvangen bedragen.

4.3 Na tot standkoming van de overeenkomst zal DrankBeurs.nl binnen 24 uur een factuur opmaken en als pdf-bestand per e-mail aan de koper zenden. DrankBeurs.nl zal geen papieren factuur per post zenden, hetgeen door de koper uitdrukkelijk wordt aanvaard.

 

 

5.   Prijzen

5.1 DrankBeurs.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals vertoond en vermeld op de Website.

5.2 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief BTW en emballage en inclusief verpakkingsbelasting.

 

6. Afzetgebied

6.1 DrankBeurs.nl levert bestelde Producten uitsluitend binnen Nederland.

 

7. Bezorgkosten

7.1 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief bezorgkosten.

7.2 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van een bestelling is de koper een bijdrage in de bezorgkosten verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het totale bedrag aan goederen exclusief emballage, toeslagen waaruit uw bestelling bestaat. De bezorgkosten zijn €25,- tot € 250,- bij meer is de bezorging gratis.

 

8. Levering en levertijd

8.1 DrankBeurs.nl verkoopt haar Producten aan ondernemingen die ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bestellingen door particulieren zijn ook mogelijk.

8.2 Drankbeurs levert alle bestellingen binnen 48 uur (werkdagen).

8.3 Bovengenoemde levertijden zijn indicatieve levertijden en gelden niet als fatale termijn. Aan de indicatieve levertijden kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. DrankBeurs.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de koper als gevolg van overschrijding van de aangegeven indicatieve levertijden.

8.4 Levering van door de koper bestelde Producten geschiedt 'Ex Warehouse', dat wil zeggen, uit de magazijnen van DrankBeurs.nl. (Incoterms 1990). Het eigendom en het risico van de bestelde Producten gaat derhalve over op de koper op het moment dat de bestelde Producten het magazijn van DrankBeurs.nl verlaten.

8.5 DrankBeurs.nl is gerechtigd om de door de koper bestelde Producten in gedeelten aan de koper te leveren. Eventuele aan deelleveringen verbonden meerkosten zijn voor rekening van DrankBeurs.nl.

8.6 De door de koper bestelde Producten worden door een externe transporteur op het door de koper opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien er bij levering niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal de transporteur de bestelling eenmalig gratis op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met koper om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering. Indien bij de tweede levering wederom niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal DrankBeurs.nl voor de derde (en volgende) levering nogmaals bezorgkosten in rekening brengen.

 

9. Veilig betalen

9.1 De koper kan de bestelde Producten betalen middels iDeal en vooruit betaling.

 

10. Klachten, onderzoekplicht en nakoming

10.1 Indien DrankBeurs.nl onjuiste of het onjuiste aantal Producten levert dient de koper DrankBeurs.nl hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Foutief geleverde Producten worden binnen 5 werkdagen gratis door DrankBeurs.nl omgeruild of opgehaald, mits de betreffende Producten niet zijn aangebroken en in de originele verpakking zitten. DrankBeurs.nl zal abusievelijk niet-geleverde Producten zo spoedig mogelijk gratis naleveren.

10.2 Wanneer de koper een kapot Product heeft ontvangen dient de koper DrankBeurs.nl hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen per e-mail (info@DrankBeurs.nl) en dient de koper dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring van de foto door DrankBeurs.nl zal DrankBeurs.nl, naar keuze van de koper, (i) het aankoopbedrag van het betreffende Product aan de koper retourneren, of (ii) het betreffende Product zo spoedig mogelijk gratis naleveren. DrankBeurs.nl is te allen tijde gerechtigd om de door koper geclaimde breuk ter plaatse te controleren.

10.3 Indien de koper niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen.

10.4 DrankBeurs.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

10.5 Alle leveringen worden verzorgd via door DrankBeurs.nl ingeschakelde externe transporteurs. Deze transporteurs bezorgen uitsluitend. Het retour nemen van emballage is derhalve niet mogelijk.

 

11. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

11.1 DrankBeurs.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2 Enkele situaties van overmacht die in ieder geval niet voor risico van DrankBeurs.nl komen zijn onder andere extreme weersinvloeden, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie.

11.3 DrankBeurs.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en koper vrijwaart DrankBeurs.nl tegen eventuele schadeclaims van derden. DrankBeurs.nl kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door DrankBeurs.nl ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

11.4 DrankBeurs.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

11.5 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van DrankBeurs.nl ingevolge eventuele gerechtelijke bepalingen.

 

12. Persoonsgegevens

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door DrankBeurs.nl nageleefd. Kopers hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op de Website en te klikken op het "Mijn gegevens" gedeelte van de Website of op verzoek per mail.

12.2 DrankBeurs.nl zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen DrankBeurs.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien DrankBeurs.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van DrankBeurs.nl of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

 

14. Leeftijd van de koper

14.1 De koper verklaart door het akkoord met deze voorwaarden minimaal 18 jaar oud te zijn en/of de minimumleeftijd voor de aanschaf van alcohol te hebben zoals wettelijk vastgelegd.